Housing

Are you having trouble paying your mortgage?  Have you received an eviction notice?  Are you wondering whether you are a victim of housing discrimination?  Find information about these topics and more by following the links below.

1 Resource(s) Found

Polyeto: Alamin Ang Iyong Mga Karapatan - Patas Na Pagkakataon Sa Bahay

Ginawa ang Federal Fair Housing Act na labag sa batas na magdiskrimina sa pagpaparenta, pagbebenta, pagtustos, o seguro ng bahay na batay sa “Mga Protektadong Uri”na mga ito: lahi / kulay, relihiyon, bansang pinagmulan, kasarian, may mga anak na wala pa sa edad na 18, kapansanan sa katawan at isipan. Ang ilang mga lokal na batas ay nagbabawal din ng diskriminasyon sa bahay batay sa katayuan sa pag-aasawa, edad, sekswal na oryentasyon, at pagkakakilanlan ng kasarian. Ito polyeto Fair Housing Enforcement Project naglalarawan ng protektadong klase sa ilalim ng batas sa makatarungang pabahay. Inilalarawan din ng mga polyeto ang mga palatandaan ng diskriminasyon sa pabahay at kung saan pupunta para sa tulong.

Back to top