Life Planning

Wills, Power of Attorneys, Health Care and other advance directives aren't just for seniors. In the sections below you'll find information and forms that talk about these life planning needs.

Ng pormularyo ng Alaska para sa isang Kapangyarihan ng Abogado

Ang libritong ito ay naglalaman ng pormularyo ng Alaska para sa isang Kapangyarihan ng Abogado. Ibinibigay ng Alaska Legal Services Corporation ang serbisyong ito sa inyo at hindi nito pananagutan kung paano ninyo ito susulatan o sasagutan. Pinahihintulutan ng batas na kayo mismo ang sasagot sa pormularyong ito. Ang libritong ito ay naglalaman ng lahatang impormasyon na tutulong sa inyo. Gayon pa man, kung kayo ay may mga katanungan, makipag-ugnayan sa isang abogado.

Back to top