Ng pormularyo ng Alaska para sa isang Kapangyarihan ng Abogado

Authored By: Alaska Legal Services Corporation

Ang libritong ito ay naglalaman ng pormularyo ng Alaska para sa isang Kapangyarihan ng Abogado. Ibinibigay ng Alaska Legal Services Corporation ang serbisyong ito sa inyo at hindi nito pananagutan kung paano ninyo ito susulatan o sasagutan. Pinahihintulutan ng batas na kayo mismo ang sasagot sa pormularyong ito. Ang libritong ito ay naglalaman ng lahatang impormasyon na tutulong sa inyo. Gayon pa man, kung kayo ay may mga katanungan, makipag-ugnayan sa isang abogado.

Last Review and Update: Jan 19, 2022
Back to top